STUURGROEPEN

Erfgoed Noorderkempen beschikt over een drietal stuurgroepen waarmee we ons draagvlak op bestuurlijk vlak trachten te vergroten. Net als de raad van bestuur, komen ze vier keer per jaar samen. Om de communicatie efficiënt te doen verlopen zijn er doorsteken voorzien tussen de verschillende bestuursorganen. Leden van de stuurgroepen zetelen ook in de dagelijkse bestuur en omgekeerd.

Stuurgroep Cultureel Erfgoed:

Hierin zetelen alle professionals uit het cultureel-erfgoedveld uit de regio. In de praktijk zijn dat de cultuurbeleidscoördinatoren van elke gemeente en een afgevaardigde van elk professioneel uitgebaat museum uit de regio. Deze stuurgroep bereidt de agenda van de raad van bestuur voor en de leden wordt om advies gevraagd voor de aangevraagde projectsubsidies. De leden van het dagelijks bestuur worden telkens mee uitgenodigd voor elke stuurgroep en ze ontvangen ook de verslagen. Ook zetelt maandelijks een ander lid van de stuurgroep in het dagelijks bestuur. En uiteraard zijn zij ook welkom op elke Erfgoedbrunch.

De vergaderdata voor 2018:

  • Donderdag 15/03/2018
  • Dinsdag 12/06/2018
  • Dinsdag 04/09/2018
  • Dinsdag 13/11/2018

Erfgoedbrunch:

Informeel overlegplatform voor erfgoed in de Noorderkempen. Ze wordt voorafgaand aan elke raad van bestuur georganiseerd om de vrijwilligers uit de regio de kans tot inspraak te geven in onze werking. Evenzo worden de leden van de stuurgroep en de raad van bestuur ervoor uitgenodigd. Elke erfgoedbrunch bestaat uit een vast aantal ingrediënten: mededeling van de erfgoedcel, inspraakmoment voor de vrijwilligers, de eigenlijke brunch, plaatsbezoek aan een plaatselijke erfgoedsite of heemkring. Het informele netwerken tussen de deelnemers onderling, is minstens even belangrijk als het officiële gedeelte! Inschrijven via de website is verplicht!

Data voor 2018:

  • Donderdag 08/03/2018
  • Dinsdag 05/06/2018
  • Donderdag 13/09/2018
  • Zondag 18/11/2018