Premies Onroerend Erfgoed

Standaard- en bijzondere procedure

Voor het beheer van beschermd erfgoed is het mogelijk om een beroep te doen op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid. Dit kan volgens twee procedures: de eenvoudige standaardprocedure, waarbij maximaal 25 000 euro van de aanvaarde kostenraming in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de premie, of de complexere, bijzondere procedure, waarbij ook hogere bedragen in aanmerking worden genomen. Je bepaalt zelf welke procedure je kiest. Bij de ene kun je sneller starten met de uitvoering, bij de andere kun je een hogere premie bekomen.

Per jaar is het aantal aanvragen dat je volgens de standaardprocedure kunt indienen beperkt tot één erfgoedpremie voor elk van de volgende categorieën:

  • Het beheer van of werkzaamheden of diensten aan het exterieur.
  • In het geval van een beschermd monument: het beheer van of werkzaamheden of diensten aan waardevolle interieurelementen en -kenmerken en cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken.
  • In het geval van open erfgoed: ontsluitingswerken die gericht zijn op de verbeterde inhoudelijke of fysieke ontsluiting van het goed.

Uitzondering: Voor beschermde cultuurhistorische landschappen of erfgoedlandschappen kun je jaarlijks twee erfgoedpremies volgens de standaardprocedure krijgen voor het beheer van of werkzaamheden of diensten aan het exterieur. Zo kun je vlotter inspelen op werken die binnen eenzelfde jaar regelmatig terugkomen.

Voor erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure geldt geen maximum aantal aanvragen per jaar.

Forfaitaire basis

Met beide premies is het mogelijk om werken op forfaitaire basis te financieren. In dat geval wordt de premie niet toegekend op basis van betaalde facturen. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn als je de werken zelf wil uitvoeren. Het agentschap zal wel komen vaststellen of de werken uitgevoerd zijn volgens de regels van de kunst. Om het bedrag van de erfgoedpremie op forfaitaire basis te kennen, raadpleeg je de tabel met vaste bedragen.

Beheersplan

Je hebt bijna altijd een goedgekeurd beheersplan nodig vooraleer je een erfgoedpremie kan aanvragen. Alleen wanneer het goed enkel beschermd is als monument en de erfgoedpremie 40% bedraagt, is dat niet noodzakelijk. Tenzij de betreffende maatregelen, werken of diensten een ‘combinatie van gespecialiseerde werkzaamheden’  of cultuurgoederen betreffen.

Weet je niet zeker of je een beheersplan nodig hebt voor de aanvraag van een erfgoedpremie? Met dit stroomschema vind je het antwoord.

Voor de opmaak van een beheersplan kan je wel beroep doen op een onderzoekspremie.

Premiepercentages

Het gebruikelijke premiepercentage is 40%, zowel voor de standaard als bijzondere procedure.
De verhoogde erfgoedpremie van 60%* is bestemd voor onderwijsgebouwen en ZEN-erfgoed (= erfgoed Zonder Economisch Nut).
De verhoogde erfgoedpremie van 80%* is bestemd voor goederen in eigendom van een lokale overheid, voor open erfgoed en voor eredienstgebouwen.

*Om aanspraak te maken op een verhoogde erfgoedpremie van 60% of 80% moet je altijd over een goedgekeurd beheersplan beschikken.

Let wel: wil je een onroerenderfgoedpremie aanvragen voor een gebouw dat gebruikt wordt voor een erkende eredienst, moet je voor dit gebouw ook eerst een kerkenbeleidsplan opstellen.

Verder kun je aanspraak maken op een erfgoedpremie van 20% wanneer je de ontsluiting van open erfgoed verbetert.