ERFGOEDBANK

DISCLAIMER ERFGOEDBANKNOORDERKEMPEN

De originelen van de meeste items in de beeldbank worden bewaard door collectiebeheerders die gebruik maken van erfgoedbank noorderkempen om een gedeelte van hun erfgoedcollecties te ontsluiten. De eigendomsrechten op dat beeldmateriaal rusten niet bij Erfgoed Noorderkempen, maar bij de beheerders van deze collecties of bij de eigenaars van deze beelden die deze welwillend aan de beheerders ter beschikking hebben gesteld. U kunt de beelden aanvragen in hoge resolutie, mits toestemming van de originele bewaargever. De aanvrager dient bij de aanvragen de wetgeving over intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

Het beeldmateriaal bevat ook verweesde werken. Het Erfgoed Noorderkempen heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van de gedigitaliseerde werken te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbenden getraceerd. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed heeft Erfgoed Noorderkempen er toch voor geopteerd om deze werken te digitaliseren en op deze website raadpleegbaar te maken. Indien u van oordeel bent, dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze gedigitaliseerde werken, dan verzoeken wij u contact op te nemen, zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet.

PRIVACYVERKLARING:

Erfgoed Noorderkempen hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het respecteren van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we transparant en duidelijk communiceren over waarom Erfgoed Noorderkempen persoonsgegevens verzamelt, bijhoudt en verwerkt, welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we vervolgens omgaan met deze gegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Erfgoed Noorderkempen verwerkt. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Wat betekent dit precies?

1) We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

2) De verwerking van deze persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

3) We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als Erfgoed Noorderkempen persoonsgegevens verwerkt of doorgeeft.

4) We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

5) We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en steeds met uw toestemming en medeweten.

6) We houden u op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. Indien er in de toekomst aanpassingen gebeuren aan deze privacyverklaring, verbinden we ons ertoe dit aan u te communiceren waarna opnieuw uw goedkeuring gevraagd wordt.

7) Erfgoed Noorderkempen  is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens:

Erfgoed Noorderkempen

Druivenstraat 18

2300 Turnhout

Tel: 014/44 33 62

Email: info <add> erfgoednoorderkempen.be